กทม.เตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ “สวนลุมพินี” ฉลองครบรอบ 100 ปี

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งนี้ จึงมีนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่มีความร่มรื่น สวยงามและทันสมัย สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนยุคใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาของเมือง ในทศวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดหลักในการออกแบบ 5 ด้าน

1. การคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
2. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
3. ผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการยุคใหม่
5. มีการออกแบบเพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ

สำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะให้สวนลุมพินีเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะที่เป็น “มากกว่าสวนสาธารณะ” โดยนอกจากจะเป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองแล้ว ยังเปิดกว้างต้อนรับผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ได้ใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นเวทีสำหรับความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และนวัตกรรม หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สำหรับการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี แบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกเริ่มต้นโครงการที่บริเวณถนนแกนกลางสวนฯ ประกอบด้วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน(water bank) ความจุ 8,000 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง รวมความจุ 40,000 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และงานก่อสร้างอาคารสวนลุมพินี 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง หลังจากนั้นคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนสิงหาคม 65 โดยจะใช้เวลาปรับปรุง 240 วัน

ส่วนเฟสที่ 2 ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่เหลือของสวนลุมพินีทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานสวนลุมพินีออกเป็นส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. สวนน้ำช่วยเมือง (Resilient Park)
2. สวนป่าและกิจกรรมยุคใหม่ (Forest Park and Modern Recreation)
3. จุดเชื่อมต่อสะพานเขียว (Green Bridge)
4. ลานรอบอาคารบันเทิง (Amphitheater Lawn)
5. สวนจีน (Chinese Garden)
6. โรงอาหารและสวนผักในเมือง (Canteen and Urban Farming)
7. สวนเพื่อการเรียนรู้ (Learning Park) และ 8. ชมรมและกิจกรรมนันทนาการ (Sport Club)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. ณ บริเวณสวนปาล์ม ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

Leave a Reply

Your email address will not be published.